Jak založit klub

31 březen 2011

Tak jsem se rozhodl že založím RC klub Pilníkov.Vedlo mě k tomu více okolností. Za prvé mě baví se furt v něčem šťourat a za druhé když už neco buduji tak jsou k tomu potřeba peníze.Těch není nikdy dost a když je potřebuji získat třeba z dotací od města nebo od sponzorů tak k tonu potřebuji něco oficiálního s čím mohu argumentovat na co to vlastně chci.Jelikož mám v plánu vybudovat novou offroad dráhu-ta stará je nenávratně ve věčných lovištích,tak to bude stát nemalý peníz.Začal jsem pátrat jak to udělat aby klub vzniknul oficiální cestou.Dá to docela makačku ale navedl mě na tu správnou kolej jeden člen fora-za to mu moc děkuji.Po internetu jsem zjistil co je potřeba a pokud by jste se chtěli pustit taky do toho tak jsem sem vložil pár informací jak na to.

 Založení klubu jako občanské združení

Jak založit občanské sdružení

Chcete založit občanské sdružení podle zák.č. 83/1990 Sb. a nevíte jak?
Chcete začít s činností, kterou považujete za důležitou, a nevíte odkud začít?
Potom jste správným adresátem následujících praktických rad a doporučení

K založení potřebujete
1)návrh na registraci – vzor návrhu je k dispozici níže
2)stanovy ve 2 vyhotoveních – vzor stanov je k dispozici níže

Návrh musí podepsat minimálně tři osoby jako zakladatelé sdružení. Ověření jejich podpisů se nevyžaduje. Jedna z těchto tří osob musí být označena jako zmocněnec oprávněný jednat jménem přípravného výboru občanského sdružení. K rukám této osoby jsou potom doručovány písemnosti, a to až do ustavující schůze sdružení a zvolení statutárních orgánů.

K návrhu na registraci je třeba připojit dvě vyhotovení stanov. Vše se musí zaslat na Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 00, Praha 7, email: sdruinfo@mvcr.cz které provede registraci, jedno vyhotovení stanov si ponechá a jedno vyhotovení opatřené osvědčením o registraci vč. IČO sdružení Vám zašle zpět.

Po obdržení registrace svoláte 1. členskou schůzi, tj. pozvete potenciální členy. Pozvánka nemusí být písemná, ale obvykle se to dělá písemnou pozvánkou, doručenou buď zvlášť každému potenciálnímu členu nebo neadresně vyvěšením pozvánky na veřejně přístupných a navštěvovaných místech. Na schůzi je třeba zvolit orgány sdružení – předsedu a místopředsedu, ale také tajemníka, budete-li postupovat podle vzorových stanov. O schůzi sepište zápis, kde budou všichni zvolení jmenovitě uvedeni celým jménem i s příp. titulem. Tento zápis vyhotovte raději v několika originálech, budete jej později mnohokrát potřebovat, až budete na různých místech nuceni prokazovat, kdo má oprávnění jednat za Vaše sdružení. Nechte tento zápis podepsat alespoň třemi osobami – zapisovatelem a dvěma zvolenými ověřovateli zápisu, nebo zapisovatelem, předsedou a tajemníkem. Není to nutné, ale je to v daném případě vhodné.
 
NAVH NA REGISTRACI OBČANSKÉHO ZDRUŽENÍ
 

                                                                 V ……. dne x.x.20xx

 

 

Věc: Návrh na registraci občanského sdružení ….......................

 

 

Jménem přípravného výboru žádáme o registraci občanského sdružení …...................

 

Děkujeme za kladné vyřízení.

 

Členové přípravného výboru:

 

 

1. jméno a příjmení, tituly, r.č. ………………………,

    bytem ……………………………………………… (místo, ulice, číslo, PSČ)

 2. jméno a příjmení, tituly, r.č. ………………………,

    bytem ……………………………………………… (místo, ulice, číslo, PSČ)

 3. jméno a příjmení, tituly, r.č. ………………………,

    bytem ……………………………………………… (místo, ulice, číslo, PSČ)

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Stanovy občanského sdružení

Název sdružení.......................

 

Čl. 1

Název a sídlo

1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem „………………“ (dále jen Sdružení).

2. Sídlem Sdružení je ………………….. (město – obec, ulice, číslo popisné lomeno číslem orientačním, zpravidla adresa bydliště jednoho ze zakladatelů).

 

 

Čl. 2

 

 

 

 Cíl a zaměření činnosti

 

1.Cílem klubu je podpora a rozvoj modelářských aktivit na amaterské i spotovní úrovni.                                                              2.Předmětem činnosti:  sdružování a podpora zájemců o modelářské aktivity

                                      podpora a výchova mládeže v oblasti modelářských aktivit

                                      pořádání modelářských a sportovních akcí

                                      provádění reklamních a ukázkových akcí

3.  Při realizaci svých cílů postupuje Sdružení podle těchto stanov, usnesení členské schůze a obecně závazných právních předpisů. 

 

                                                                  Čl.3                        

Členství                                                                                               

1. Členové přípravného výboru Sdružení se stávají dnem jeho registrace zakládajícími členy Sdružení.

2. Členem Sdružení se mohou stát fyzické osoby, pokud o tom rozhodne členská schůze.

3. Člen Sdružení je povinen dodržovat tyto Stanovy, příp. další vnitřní předpisy, vydané Sdružením, včetně usnesení členských schůzí, a plnit povinnosti, které mu uvedené předpisy a zápisy ukládají.

4. Člen Sdružení má právo podílet se na činnosti Sdružení a předkládat členské schůzi návrhy k veškeré činnosti Sdružení.

5. Členství ve Sdružení zaniká vystoupením člena nebo vyloučením členskou schůzí.

 

 

Čl. 4

Orgány

 

 

Orgány Sdružení jsou:

- členská schůze

- předseda

- místopředseda

- tajemník.

 

 

                                                                Čl. 5

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze, kterou tvoří členové Sdružení.

2. Členská schůze se schází podle potřeby, ale zpravidla jedenkrát ročně. Schůzi svolává předseda, resp. místopředseda, který je povinen svolat schůzi též v případě, kdy o to požádá alespoň polovina členů. Oznámení o konání členské schůze se zdělí písemnou formou nebo emailem.

3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří

    - schvalování stanov a jejich změn a jiných vnitřních předpisů Sdružení a jejich změn,

    - schvalování plánu činnosti Sdružení na kalendářní rok,

    - schvalování zprávy o činnosti Sdružení za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření,

    - přijímání nových členů, vylučování členů,

    - volba předsedy, místopředsedy a tajemníka

    - revize hospodaření,

    - usnášení o zániku Sdružení,

    - další věci, o nichž se členská schůze usnese.

4. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na schůzi do 30 min. po stanoveném začátku, je členská schůze schopná se usnášet, i když není přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

 

                                                              Čl. 6

 

 

Předseda, místopředseda

1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány Sdružení, zastupují je navenek a jednají jeho jménem ve všech věcech. Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí.

2. Předseda (resp. místopředseda) svolává členské schůze dle potřeby. Jednou ročně je povinen svolat výroční členskou schůzi a předložit jí k projednání zprávu o činnosti za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření ve formě roční účetní závěrky a plánu činnosti na další kalendářní rok.

 

                                                               Čl. 7

 

 

Tajemník

1. Tajemník je výkonným orgánem sdružení. Je volen členskou schůzí.

2. Tajemník vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví. Tajemník eviduje došlou a odeslanou poštu a archivuje písemnosti sdružení.

3. Tajemník se ve své činnosti řídí pokyny předsedy a místopředsedy.

 

 

                                                              Čl. 8

 

Zásady hospodaření   

1.Majetek vytvořený činností klubu je plně ve vlastnictví klubua bude použit výhradně pro zajištěni zájmů klubu pro které byl zřízen.  

2.Zdroji majetku jsou zejména:

a) členské příspěvky

b) dary a příspěvkyprávnických a fyzických osob

c) výtěžek z vlastní činnosti   

d) dotace a granty

e) sponzorské dary

f) samostatná hospodářská činnost

g) příspěvky za účast na soutěžích a předváděcích akcích,startovné.

h) finanční prostředky Sdružení jsou vedeny v pokladně sdružení, popř. na jeho bankovním účtu.

 

 

 

                                                                Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Sdružení se registruje podle zákona.

3. Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a podle zákona.

 


 

 

  TOPlist 
 

 

 

 

 

 

 

Novinky

JEPE racing

10.01.2016 07:43
Nové lexanové karosérie ve výrobě.                               Více v sekci JEPE racing - karoserie